REGULAMIN SKLEPU

Regulamin Sklepu
www.emky.pl

Dbając o prawa Konsumenta Sklep www.emky.pl pragnie poinformować, iż postanowienia niniejszego Regulaminu nie dążą do wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, należy tłumaczyć je na korzyść Konsumenta oraz stosować się do obowiązujących przepisów prawa. Konsument posiada niezbywalne prawo przyznane mu w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z tego względu postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta aniżeli postanowienia tejże ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się zapisy wspomnianej ustawy.

 

Treść niniejszego Regulaminu składa się z następujących rozdziałów:

1.0 / DEFINICJE
2.0 / POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.0 / USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
4.0 / WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5.0 / SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
6.0 / KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
7.0 / REKLAMACJA PRODUKTU
8.0 / PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.0 / POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
10.0 / POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
11.0 / DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
12.0 / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.0 / DEFINICJE

1.1. Użycie w dalszej części Regulaminu zwrotów wymienionych w niniejszym punkcie należy rozumieć w znaczeniu wyjaśnionym poniżej, z wyjątkiem sytuacji,
w których z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
 DOSTAWA – usługa przewozowa, mająca na celu realizację Umowy Sprzedaży, określona poprzez wskazanie przewoźnika i kosztu
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel i dni świątecznych)
DOWÓD ZAKUPU – faktura, zawierająca dane wymagane ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, wydanymi na jej podstawie
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta
FORMULARZ ZAMÓWIENIA, Usługa Elektroniczna Formularza Zamówienia, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami
KONTO, Usługa Elektroniczna Konta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane przekazane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym

NETYKIETA – nieskodyfikowany zbiór zasad przyzwoitego zachowania podczas korzystania z sieci Internet
KOSZYK – lista produktów sporządzona z tych oferowanych w sklepie przez i na podstawie wyborów klienta
NEWSLETTER, Usługa Elektroniczna Newslettera – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wydań Newslettera, zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, która może być przedmiotem zamówienia oraz Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
REKLAMACJA – tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. Podstawy prawne reklamacji wadliwego towaru uzależnione są od wyboru dokonanego przez konsumenta (albo na zasadach rękojmi, albo na zasadach gwarancji).
RĘKOJMIA – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru konsumpcyjnego.
SKLEP, SKLEP INTERNETOWY, SKLEP WWW.EMKY.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://www.emky.pl/
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma M-tec Mikołaj Dudanowicz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:

ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa, NIP 5242806347, REGON 365094550, adres poczty elektronicznej: office@emky.pl, numer telefonu: + 48 797 249 179.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku między Klientem, będącym konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Umowa Sprzedaży Produktu w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku zawierana między Klientem, niebędącym konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
WADA – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
WADA FIZYCZNA – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta
3) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym
5) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego
6) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy
WADA PRAWNA – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego

2.0 / POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, działającego pod adresem https://www.emky.pl/, którego Operatorem jest:
Mikołaj Dudanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M-tec Mikołaj Dudanowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa, NIP 5242806347, REGON 365094550, numer telefonu: +48 797 249 179, adres poczty elektronicznej: office@emky.pl

2.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących Produkty w Sklepie www.emky.pl. Warunki odmienne od wskazanych w niniejszym Regulaminie mogą mieć zastosowanie, tylko w indywidualnych przypadkach oraz gdy zostaną zatwierdzone na piśmie przez Sprzedawcę.

2.3. Wszystkie Dane Osobowe niezbędne do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu przetwarzane są w zakresie, celach, i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności udostępnionej na stronach Sklepu. Podanie Danych Osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest dobrowolne a ich Administratorem jest Usługodawca.

2.4. Zapisy niniejszego Regulaminu dotyczą zarówno konsumentów, jak i Klientów niebędących konsumentami (przedsiębiorców) korzystających ze Sklepu www.emky.pl (z wyjątkiem pkt 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących konsumentami (przedsiębiorców)).

2.5. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2.6. Umieszczenie określonego Produktu wraz z oznaczeniem jego ceny w witrynie Sklepu www.emky.pl stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, nie stanowi natomiast oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

2.7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątkiem może być towar z dokładnie opisaną wadą lub brakiem, który sprzedawany jest w formie wyprzedaży.

2.8. Z uwagi na ręczny charakter powstawania Produktów oraz rodzaj użytych do ich produkcji materiałów, zamówione w Sklepie Internetowym Produkty mogą różnić się od Produktów prezentowanych na stronach Sklepu. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji uwidocznione w Sklepie www.emky.pl mają jedynie charakter informacyjny, wszelkie informacje na temat specyfikacji i opisów Produktów dostępnych w Sklepie nie są wiążące. W szczególności dotyczy to wszystkich wymiarów, ciężarów, ilustracji, rysunków technicznych oraz opisów Produktów, tym samym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość:
a. istnienia różnic pomiędzy egzemplarzem danej serii, wersji czy modelu Produktu, którego zdjęcia lub inne formy wizualizacji zostały zamieszczone w Sklepie, a innym egzemplarzem tej samej serii, wersji czy modelu Produktu zamówionego przez Klienta, przy czym różnica ta wynika ze specyfiki wykonywania tych Produktów.

b. istnienia nieznacznych różnic w produktach wykonanych w ramach jednej serii, wersji czy modelu.

2.9. Wystąpienie różnic, zamówionych Produktów względem Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, wskazane w pkt 2.8. niniejszego Regulaminu wynika w szczególności z:
a.
użycia do ich produkcji materiałów niepowtarzalnych, takich jak drewno naturalne czy skóra naturalna,

b. ich rękodzielniczego charakteru,
c. różnicy pomiędzy kolorami prezentującymi Produkt na zdjęciu a oryginałem sfotografowanego Produktu.
d. różnicy nasycenia barwy wynikającej z ustawień monitora

2.10. Wszystkie znane Sprzedawcy informacje o gwarancjach, udzielonych przez osoby trzecie Produktom oferowanym w Sklepie www.emky.pl, uwidocznione są na jego stronach.

2.11. Zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, wszelkie terminy liczone są w następujący sposób:
a. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia,

b. jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

2.12. Za niedopuszczalne uznaje się wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu www.emky.pl w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy

2.13. Wprowadzanie zmian w zamówieniu przez Kupującego możliwe jest do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@emky.pl.

2.14. W przypadku sprzedaży kompletnych rowerów oferowanych w Sklepie Internetowym dostarczane są one w znacznym stopniu zmontowane i wyregulowane, zapakowane w specjalny, zabezpieczający karton, w niżej przytoczonym stanie:

kompletny rower ze zdemontowanymi elementami wykazanymi poniżej (a., b., c., d.):
a. przednie koło
b. siodło (w oryginalnym opakowaniu producenta)
c. kierownica
d. pedały (w oryginalnym opakowaniu producenta)

2.15. W sytuacji zakupu przez Klienta kompletnego roweru w stanie, o którym mowa w pkt 2.14. niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązany jest do jego montażu we własnym zakresie według, dołączonej do przesyłki, Instrukcji Obsługi roweru EMKY. Zalecane jest powierzenie wykonania montażu lub sprawdzenie jego poprawności przez specjalistyczny serwis rowerowy. Za wszelkie szkody spowodowane wadliwym montażem roweru odpowiedzialność ponosi Klient.

2.16. Kompletne rowery oferowane w Sklepie www.emky.pl nie są dostosowane do użytkowania w ruchu drogowym. W sytuacji chęci użytkowania roweru w ruchu drogowym należy dostosować go do lokalnych regulacji prawnych.

3.0 / USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. W Sklepie www.emky.pl udostępnione są następujące Usługi Elektroniczne:
a. Formularz Zamówienia
b. Usługa Konta
c. Newsletter

3.2. Formularz Zamówienia – rozpoczęcie korzystania przez Klienta z dostępnej na stronie internetowej Sklepu Usługi Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w witrynie Sklepu.

3.2.1. Złożenie Zamówienia przez Klienta następuje po spełnieniu razem dwóch kolejnych czynności:
a. czynność pierwsza: wypełnienie Formularza Zamówienia,
b. czynność druga: po wypełnieniu Formularza Zamówienia wybór (poprzez kliknięcie) na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3.2.2. Do momentu wykonania czynności wskazanych w pkt. 3.2.1. istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

3.2.3. Korzystając z Formularza Zamówienia dostępnego w witrynie Sklepu www.emky.pl niezbędne jest podanie przez Klienta

3.2.3.1 danych Klienta tj.:
a. imię i nazwisko
b. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
c. adres poczty elektronicznej
d. numer telefonu kontaktowego

3.2.3.2. danych dotyczących Umowy Sprzedaży tj:
a. nazwa Produktu/-ów
b. miejsce i sposób dostawy Produktu/-ów
c. sposób płatności
d. ilość Produktu/-ów

3.2.3.3. dla Klientów niebędących konsumentami również:
a. nazwa firmy
b. numer NIP

3.2.4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia ulega zakończeniu:
a. w momencie złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem,

b. w momencie zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę przed złożeniem Zamówienia.

3.2.5. Usługa Elektroniczna Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy oraz świadczona jest nieodpłatnie.

3.3. Konto – rozpoczęcie korzystania z dostępnej na stronie internetowej Sklepu Usługi Konta uwarunkowane jest wykonaniem przez Usługobiorcę razem dwóch kolejnych czynności:
a. czynność pierwsza: podanie swojego adresu e-mail, wybranej nazwy użytkownika oraz hasła

b. czynność druga: wybór (poprzez kliknięcie) pola „Zarejestruj się”

3.3.1. Skorzystanie z pełnej funkcjonalności Usługi Konta w witrynie Sklepu uwarunkowane jest podaniem:

3.3.1.1. danych Usługobiorcy tj.:
a. imię i nazwisko
b. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
c. adres poczty elektronicznej,
d. numer telefonu kontaktowego
e. hasło

3.3.1.2. przez Usługobiorców niebędących konsumentami również takich danych jak:
a. nazwa firmy
b. numer NIP

3.3.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony oraz jest nieodpłatna. Korzystając z Usługi Konta, dostępnej w witrynie Sklepu www.emky.pl, w każdej chwili i bez podania przyczyny Usługobiorca ma możliwość rezygnacji (usunięcia Konta). W przypadku decyzji o rezygnacji przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej Konta, wskazane jest wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład w formie:
a. pisemnej na adres: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03- 079 Warszawa
b. elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej: office@emky.pl

3.4. Newsletter – rozpoczęcie korzystania z dostępnej na stronie internetowej Sklepu www.emky.pl Usługi Newslettera możliwe jest poprzez udzielenie przez Usługobiorcę zgody (zaznaczenie odpowiedniego checkboxa) w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje subskrybentem.

3.4.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony oraz jest nieodpłatna. Korzystając z Usługi Newsletter dostępnej w witrynie Sklepu www.emky.pl, w każdej chwili i bez podania przyczyny Usługobiorca ma możliwość rezygnacji (wypisania z Newslettera). W przypadku decyzji o rezygnacji przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej Newsletter, wskazane jest wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład w formie:
a. pisemnej na adres: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03- 079 Warszawa
b. elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej: office@emky.pl

3.5. Niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących wymagań technicznych:
a. korzystanie z laptopa, komputera, lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
b. dostęp do konta poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
d. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript oraz zapisu plików typu cookies
e. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
f. wyłączenie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, tym samym na poprawne wyświetlanie oraz pełną funkcjonalność Sklepu www.emky.pl

3.6. Usługobiorca w czasie korzystania ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do:
a. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, ogólnymi zasadami netykiety, kodeksem dobrych praktyk oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym m.in. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych prawem, takich jak: treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie praw autorskich, własności intelektualnej oraz dóbr osobistych Usługodawcy oraz osób trzecich.
c. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
d. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.7. Usługodawca zapewnia środki organizacyjne oraz techniczne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych niesie za sobą typowe zagrożenia dotyczące przekazywania danych poprzez Internet, na przykład ich utrata, rozpowszechnienie lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

3.8. Procedura postępowania reklamacyjnego

3.8.1. W przypadku chęci złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sklepu www.emky.pl (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, wskazanej w pkt 7 niniejszego Regulaminu) reklamację należy przesłać na przykład:
a. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@emky.pl
b. w formie pisemnej na adres: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa

3.8.2. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji składanej przez Usługobiorcę poniższych informacji, co znacznie usprawni rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę:
a. żądania Usługobiorcy;
b. rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości oraz informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
c. danych kontaktowych składającego reklamację

3.8.3. Zastosowanie się do wymogów wykazanych w pkt 3.8.2. niniejszego Regulaminu ma jedynie formę zalecenia i nie wpływa na rozpatrzenie reklamacji.

3.8.4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4.0 / WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Umowa Sprzedaży towaru umieszczonego w witrynie Sklepu www.emky.pl może być zawarta między Sprzedawcą a Klientem po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie zgodnie z pkt 3.2. niniejszego Regulaminu.

4.2. Wszystkie ceny uwidocznione na stronach Sklepu www.emky.pl wyrażone są, zgodnie z wyborem Klienta, w złotych polskich lub euro, i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

4.3. Cena Produktu, będącego przedmiotem Zamówienia, zawierająca podatki oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) a także pozostałe koszty, a w przypadku niemożności ustalenia ich wysokości – informacja o obowiązku ich uiszczenia, są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.4. Dowodem zakupu każdego zrealizowanego zamówienia w Sklepie jest dokument w postaci faktury VAT.

4.5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

4.5.1. Umowa Sprzedaży towaru umieszczonego w witrynie Sklepu Internetowego może być zawarta między Sprzedawcą a Klientem po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 3.2. niniejszego Regulaminu.

4.5.2. Otrzymanie oraz przyjęcie do realizacji złożonego Zamówienia zostaje niezwłocznie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, stosownej wiadomości e-mail. Wiadomość e-mail, potwierdzająca otrzymanie oraz przyjęcie do realizacji złożonego Zamówienia, zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.5.3. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.5.2. niniejszego Regulaminu określa moment zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.6. Potwierdzenie, zabezpieczenie, utrwalenie, oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży dokonywane jest przez:
a. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.5.2. Regulaminu
b. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego
c. dodatkowo zabezpieczenie oraz utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5.0 / SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1. Płatności przyjmowane są w złotych polskich lub euro.

5.1.1. Waluta zapłaty musi być jednoznaczna z walutą wybraną przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia w Sklepie www.emky.pl.

5.1.2. Wartość zamówienia, w wybranej przez Klienta walucie, zawierająca podatki oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) a także pozostałe koszty, a w przypadku niemożności ustalenia ich wysokości – informacja o obowiązku ich uiszczenia, są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu www.emky.pl w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności wynikające z Umowy Sprzedaży:
a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w euro (EUR):
a. Numer konta: 21 1050 1025 1000 0097 1044 7096
       IBAN: PL 21 1050 1025 1000 0097 1044 7096

       Swift / BIC: INGBPLPW
b. Bank: ING Bank Slaski SA
c. W tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia, którego dotyczy płatność.

5.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w złotych polskich (PLN):
a. Numer konta: 30 1050 1025 1000 0092 2950 5996
       IBAN: PL 30 1050 1025 1000 0092 2950 5996
       Swift / BIC: INGBPLPW
b. Bank: ING Bank Slaski SA
c. W tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia, którego dotyczy płatność.

5.3. Termin płatności:

5.3.1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.0 / KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY

6.1. Dostawa Produktu realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej wskazanych na stronach Sklepu Internetowego w czasie składania zamówienia.

6.2. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

6.2.1. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej United Parcel Service (UPS).

6.3. Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta, ponosi Klient, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży oraz na stronach Sklepu www.emky.pl w zakładce „DOSTAWA”.

6.4. W sytuacji, w której Klient odpowiedzialny będzie za nieodebranie, a tym samym za niedostarczenie przesyłki, realizowanej zgodnie z Umową Sprzedaży zawartą między Sprzedawcą a Klientem, Sprzedawca może domagać się zwrotu kosztu przesyłki zwrotnej, stanowiącego szkodę Sprzedawcy, spowodowaną nienależytym wykonaniem przez Klienta zobowiązań wynikających z zawartej Umowy Sprzedaży.

6.4.1. W sytuacji, w której Klient zażąda ponownego przesłania Towaru, ponosi zarówno koszt przesyłki zwrotnej zgodnie z pkt. 6.4. niniejszego Regulaminu, jak i koszt ponownego dostarczenia Towaru.

6.5. Termin dostawy Produktu do Klienta

6.5.1. Z uwagi na ręczny charakter powstawania produktów dostępnych w Sklepie www.emky.pl oraz rodzaj użytych do ich produkcji materiałów maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi:
a. kompletny rower – 42 dni kalendarzowe
b. akcesoria EMKY – 14 dni kalendarzowych
c. pozostałe Produkty – informacja podana w opisie Produktu na witrynie Sklepu

6.5.2. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, zamawianych w ramach jednego zamówienia, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 42 dni kalendarzowych.

6.5.3. W wyjątkowych przypadkach, gdy rozpoczęcie produkcji zamówionego Produktu nie jest możliwe natychmiast po otrzymaniu zamówienia złożonego przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czym zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, w której to wiadomości wskaże zamawiającemu możliwości:
– akceptacji wydłużenia czasu realizacji zamówienia,
– zmiany zamówienia,
– wycofaniu zamówienia.
Wobec zaistniałej sytuacji Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o dokonanym przez siebie wyborze jednej z powyższych możliwości finalizacji zamówienia, w terminie pięciu dni roboczych od daty otrzymania wiadomości e-mail informującej Klienta o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. Po tym czasie w przypadku braku ustosunkowania się przez Klienta do informacji o wydłużonym czasie realizacji zamówienia, Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia dwóch prób skontaktowania się z Klientem poprzez wysłanie dwóch wiadomości e-mail. Brak ustosunkowania się Klienta do wiadomości e-mail informującej Klienta o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia w powyższym terminie i bezskuteczność obydwu prób kontaktu ze strony Sprzedawcy, skutkuje brakiem możliwości zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta, co oznacza wyrażenie na nie zgody.

6.5.4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.5.5. Sklep www.emky.pl nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za opóźnienie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, powstałe z przyczyny leżącej poza racjonalną kontrolą Sprzedawcy, wywołanej na przykład przez akt natury (siła wyższa), strajk, niewłaściwe bądź niepunktualne dostawy do Sklepu www.emky.pl przez innych dostawców lub inne zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia zakłócenia, spowodowane bez winy Sprzedawcy, którego skutkom nie można zapobiec. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu niezwłocznie po ustaniu siły wyższej.

7.0 / REKLAMACJA PRODUKTU

7.1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady Produktu Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w pkt. 7.2 niniejszego Regulaminu. Dodatkowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta znajdują się w zakładce „Reklamacja” na stronie Sklepu.

7.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie stwierdzenia, że sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa:
a. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.)
b. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827)

7.3. Reklamacja składana przez Klienta może zostać przesłana:
a. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@emky.pl;
b. w formie pisemnej na adres: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa,

7.4. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji składanej przez Konsumenta:
a. rodzaju uszkodzeń/zakresu wady wraz z popisem sytuacji, w której uszkodzenie wystąpiło/opisem stwierdzonych nieprawidłowości Produktu względem Produktu pozbawionego wad; opis taki winien być jak najbardziej dokładny;
b. daty wystąpienia wady;
c. żądania w związku z reklamacją z tytułu rękojmi: wymiany Produktu na nowy; naprawy Produktu; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
d. danych Konsumenta zgłaszającego reklamację: imię i nazwisko; adres e-mail; numer zamówienia; informacji, którego Produktu dotyczy reklamacja, w przypadku gdy zamówienie obejmuje więcej niż jedną pozycję Produktów;
e. kserokopię dowodu zakupu
f. dokumentację zdjęciową uszkodzenia/wady
g. w przypadku chęci skorzystania przez Konsumenta zgłaszającego z uprawnień gwarancyjnych, do reklamacji załączona powinna zostać Karta Gwarancyjna (o ile została ona dołączona do Produktu).

7.5. Zastosowanie się do wymogów wykazanych w pkt. 7.4 niniejszego Regulaminu ma jedynie formę zalecenia i nie wpływa na rozpatrzenie reklamacji, jednakże istotnie ułatwi i przyspieszy jej rozpatrzenie przez Sprzedawcę.

7.6. Wybór żądania w związku z reklamacją z tytułu rękojmi należy do Klienta. Sprzedawca mając na uwadze postanowienia kodeksu cywilnego może zaproponować inne rozwiązanie niż żądane przez Klienta, uwzględniając przy tym następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Produktu; charakter wady – istotna czy nieistotna; to, czy Produkt był wcześniej reklamowany.

7.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.8. Jeżeli będzie to konieczne do rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na jego adres: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa. Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Produkt objęty zgłoszeniem. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Produktu, sposób jego zamontowania lub rodzaj wady, dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.9. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. 7.8 niniejszego Regulaminu, nie narusza ona prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego oraz nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.7. niniejszego Regulaminu

7.10. Reklamowany towar Klient winien przesłać w opakowaniu, które gwarantuje odpowiednią ochronę podczas transportu.

7.11. Sklep www.emky.pl nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

7.12. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.

8.0 / PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Klient będący konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych.

8.2. Rozpoczęcie okresu, w którym Konsument może odstąpić od umowy następuje:
a. w momencie objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – zastosowanie dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności
b. w momencie objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, części bądź partii – zastosowanie dla Umowy obejmującej wiele Produktów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach
c. w dniu zawarcia Umowy – zastosowanie dla pozostałych umów

8.3. Aby odstąpić od Umowy należy przesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

8.4. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wskazanego w pkt. 8.1. niniejszego Regulaminu, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

8.5. O decyzji o odstąpieniu od Umowy Klient może poinformować wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na przykład:
a. drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@emky.pl
b. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa

8.6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć:
a. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta
b. na formularzu dostępnym na stronie Sklepu www.emky.pl w zakładce „Odstąpienie od umowy”

8.6.1. Konsument może skorzystać z wzorów formularzy, o których mowa w pkt. 8.6. lit. a i lit. b niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą, a to co strony Umowy świadczyły podlega zwrotowi.

8.8. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez niego w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia dostępny w Sklepie Internetowym,
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, bezpośrednie koszty zwrotu szacowane są maksymalnie na kwotę 500zł.

8.9. Konsument odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem sytuacji, w której Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, w takiej sytuacji Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8.11.1. Zwrot Produktu, o którym mowa w pkt. 8.11 niniejszego Regulaminu, Konsument powinien kierować na adres: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa

8.11.2. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8.12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.0 / POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta, będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
a. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
b. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
c. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
d. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2. W momencie chęci skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji, Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214)
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej (800 007 707) oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
d. Klient, w ramach polubownego i pozasądowego rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą, może skierować swoje roszczenia do Europejskiej Platformy Rozstrzygania Sporów ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

10.0 / POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Regulacje i postanowienia w niniejszym punkcie 10. Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami (przedsiębiorców)

10.1.1. Przyjmuje się, iż Usługobiorca/Klient jest przedsiębiorcą (Klientem nie będącym konsumentem), jeśli podczas składania zamówienia za pomocą Sklepu www.emky.pl wystąpił o wystawienie faktury VAT i podał w tym celu dane firmy jako odbiorcy faktury VAT.

10.2. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.4. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

10.9. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

10.10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11.0 / DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

11.1. Administratorem baz danych osobowych (Administrator Danych Osobowych) Klientów, pozyskiwanych i gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

11.2. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności oraz ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z Ustawą dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych), Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO),

11.3. Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym poprzez dokonanie rejestracji w Sklepie www.emky.pl. Dane te pozyskiwane i gromadzone są  zgodnie z wolą Klienta w celu: realizacji Umowy Sprzedaży, realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, oraz w celach komunikacyjnych, marketingowych (przedstawienia oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu).

11.4. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma w każdej chwili prawo do:
a. dostępu do swoich danych
b. poprawiania swoich danych,
c. aktualizowania swoich danych,
d. żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych
e. żądania usunięcia swoich danych.

11.4.1. Żądanie w zakresie uprawnień wyszczególnionych w pkt. 11.4. niniejszego Regulaminu może zostać złożone na przykład:
a. pisemnie na adres: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa,
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@emky.pl

11.5. Zgromadzone dane osobowe Klientów są przez Sprzedawcę przetwarzane oraz wykorzystywane tylko w celach wskazanych w pkt. 11.3. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca nie przekazuje ich, nie sprzedaje i nie udostępnia jakimkolwiek podmiotom do tego nieuprawnionym.

11.6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu www.emky.pl:
a. dostawca usług hostingowych oraz baz danych, gdzie przetrzymywane są dane
b. dostawca usług teleinformatycznych wykorzystywanych do utrzymania łącza internetowego
c. przewoźnicy, firmy kurierskie doręczające zamówienia
d. podmioty przetwarzające płatności elektroniczne
e. biuro rachunkowe
f. przy dodatkowej zgodzie – firmy umożliwiające ocenę sprzedawcy
g. dostawca usługi Google Analytics oraz Google AdWords, tj. Google LLC (poprzez wykorzystywanie plików cookies firmy Google)
h. dostawca narzędzia marketingowego Facebook Pixel, tj. Facebook Inc. (poprzez wykorzystywanie plików cookies firmy Facebook)

11.7. Podanie danych osobowych na stronie internetowej Sklepu www.emky.pl jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego, jako niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tychże umów. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu przed zawarciem danej umowy.

11.8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej informacji związanych z ofertą Sprzedawcy oraz jego działalnością handlową i wytwórczą.

11.9. Sprzedawca informuje, iż podczas korzystania z usług Sklepu Internetowego w komputerze Klienta instalowane są pliki typu cookies. Ich instalacja warunkuje prawidłowe świadczenie usług.

11.10. Szczegółowe informacje związane z zasadami przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz działaniem plików typu cookies zawarte są w Polityce prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych dostępnej na stronach Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

12.0 / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

12.1.1. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

12.2. Nawiązywanie przez Usługobiorcę/Klienta połączenia telefonicznego ze Sklepem www.emky.pl jak i korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie Zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia telefonicznego lub połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

12.3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.emky.pl pod adresem https://www.emky.pl/regulamin-sklepu/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

12.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a zawartością innych części witryny Sklepu lub odnośników obowiązują zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie

12.5. Zmiana Regulaminu:

12.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu (z wyjątkiem pkt 10. Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) z ważnych przyczyn to jest:
a. zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną
b. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
c. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną, który to sposób objęty jest niniejszym Regulaminem;

d. zmiany świadczenia bądź zakresu usług, których dotyczą zapisy Regulaminu, poprzez modyfikację, wprowadzenie nowych, lub wycofanie przez Usługodawcę/Sprzedawcę dotychczasowych usług bądź funkcjonalności objętych niniejszym Regulaminem.

12.5.2. O każdej zamierzonej zmianie Regulaminu Usługodawca/Sprzedawca powiadomi Usługobiorców/Klientów, co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronach Sklepu www.emky.pl oraz poprzez przesłanie do zarejestrowanych Klientów wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym

12.5.3. W przypadku zawarcia, na podstawie niniejszego Regulaminu, umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.5.4. W przypadku zawarcia, na podstawie niniejszego Regulaminu, umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.7. Jeżeli jesteś konsumentem, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. możesz, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, skorzystać z Platformy ODR, która stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców, dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12.8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019

pobierz regulamin w wersji pdf

Regulamin Sklepu
www.emky.pl

Dbając o prawa Konsumenta Sklep www.emky.pl pragnie poinformować, iż postanowienia niniejszego Regulaminu nie dążą do wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, należy tłumaczyć je na korzyść Konsumenta oraz stosować się do obowiązujących przepisów prawa. Konsument posiada niezbywalne prawo przyznane mu w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z tego względu postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta aniżeli postanowienia tejże ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się zapisy wspomnianej ustawy.

 

Treść niniejszego Regulaminu składa się z następujących rozdziałów:

1.0 / DEFINICJE
2.0 / POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.0 / USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
4.0 / WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5.0 / SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
6.0 / KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
7.0 / REKLAMACJA PRODUKTU
8.0 / PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.0 / POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
10.0 / POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
11.0 / DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
12.0 / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.0 / DEFINICJE

1.1. Użycie w dalszej części Regulaminu zwrotów wymienionych w niniejszym punkcie należy rozumieć w znaczeniu wyjaśnionym poniżej, z wyjątkiem sytuacji,
w których z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
 DOSTAWA – usługa przewozowa, mająca na celu realizację Umowy Sprzedaży, określona poprzez wskazanie przewoźnika i kosztu
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel i dni świątecznych)
DOWÓD ZAKUPU – faktura, zawierająca dane wymagane ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, wydanymi na jej podstawie
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta
FORMULARZ ZAMÓWIENIA, Usługa Elektroniczna Formularza Zamówienia, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami
KONTO, Usługa Elektroniczna Konta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane przekazane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym

NETYKIETA – nieskodyfikowany zbiór zasad przyzwoitego zachowania podczas korzystania z sieci Internet
KOSZYK – lista produktów sporządzona z tych oferowanych w sklepie przez i na podstawie wyborów klienta
NEWSLETTER, Usługa Elektroniczna Newslettera – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wydań Newslettera, zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, która może być przedmiotem zamówienia oraz Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
REKLAMACJA – tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. Podstawy prawne reklamacji wadliwego towaru uzależnione są od wyboru dokonanego przez konsumenta (albo na zasadach rękojmi, albo na zasadach gwarancji).
RĘKOJMIA – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru konsumpcyjnego.
SKLEP, SKLEP INTERNETOWY, SKLEP WWW.EMKY.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://www.emky.pl/
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma M-tec Mikołaj Dudanowicz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:

ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa, NIP 5242806347, REGON 365094550, adres poczty elektronicznej: office@emky.pl, numer telefonu: + 48 797 249 179.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku między Klientem, będącym konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Umowa Sprzedaży Produktu w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku zawierana między Klientem, niebędącym konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
WADA – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
WADA FIZYCZNA – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta
3) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym
5) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego
6) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy
WADA PRAWNA – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego

2.0 / POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, działającego pod adresem https://www.emky.pl/, którego Operatorem jest:
Mikołaj Dudanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M-tec Mikołaj Dudanowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa, NIP 5242806347, REGON 365094550, numer telefonu: +48 797 249 179, adres poczty elektronicznej: office@emky.pl

2.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących Produkty w Sklepie www.emky.pl. Warunki odmienne od wskazanych w niniejszym Regulaminie mogą mieć zastosowanie, tylko w indywidualnych przypadkach oraz gdy zostaną zatwierdzone na piśmie przez Sprzedawcę.

2.3. Wszystkie Dane Osobowe niezbędne do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu przetwarzane są w zakresie, celach, i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności udostępnionej na stronach Sklepu. Podanie Danych Osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest dobrowolne a ich Administratorem jest Usługodawca.

2.4. Zapisy niniejszego Regulaminu dotyczą zarówno konsumentów, jak i Klientów niebędących konsumentami (przedsiębiorców) korzystających ze Sklepu www.emky.pl (z wyjątkiem pkt 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących konsumentami (przedsiębiorców)).

2.5. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2.6. Umieszczenie określonego Produktu wraz z oznaczeniem jego ceny w witrynie Sklepu www.emky.pl stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, nie stanowi natomiast oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

2.7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątkiem może być towar z dokładnie opisaną wadą lub brakiem, który sprzedawany jest w formie wyprzedaży.

2.8. Z uwagi na ręczny charakter powstawania Produktów oraz rodzaj użytych do ich produkcji materiałów, zamówione w Sklepie Internetowym Produkty mogą różnić się od Produktów prezentowanych na stronach Sklepu. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji uwidocznione w Sklepie www.emky.pl mają jedynie charakter informacyjny, wszelkie informacje na temat specyfikacji i opisów Produktów dostępnych w Sklepie nie są wiążące. W szczególności dotyczy to wszystkich wymiarów, ciężarów, ilustracji, rysunków technicznych oraz opisów Produktów, tym samym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość:
a. istnienia różnic pomiędzy egzemplarzem danej serii, wersji czy modelu Produktu, którego zdjęcia lub inne formy wizualizacji zostały zamieszczone w Sklepie, a innym egzemplarzem tej samej serii, wersji czy modelu Produktu zamówionego przez Klienta, przy czym różnica ta wynika ze specyfiki wykonywania tych Produktów.

b. istnienia nieznacznych różnic w produktach wykonanych w ramach jednej serii, wersji czy modelu.

2.9. Wystąpienie różnic, zamówionych Produktów względem Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, wskazane w pkt 2.8. niniejszego Regulaminu wynika w szczególności z:
a.
użycia do ich produkcji materiałów niepowtarzalnych, takich jak drewno naturalne czy skóra naturalna,

b. ich rękodzielniczego charakteru,
c. różnicy pomiędzy kolorami prezentującymi Produkt na zdjęciu a oryginałem sfotografowanego Produktu.
d. różnicy nasycenia barwy wynikającej z ustawień monitora

2.10. Wszystkie znane Sprzedawcy informacje o gwarancjach, udzielonych przez osoby trzecie Produktom oferowanym w Sklepie www.emky.pl, uwidocznione są na jego stronach.

2.11. Zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, wszelkie terminy liczone są w następujący sposób:
a. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia,

b. jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

2.12. Za niedopuszczalne uznaje się wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu www.emky.pl w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy

2.13. Wprowadzanie zmian w zamówieniu przez Kupującego możliwe jest do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@emky.pl.

2.14. W przypadku sprzedaży kompletnych rowerów oferowanych w Sklepie Internetowym dostarczane są one w znacznym stopniu zmontowane i wyregulowane, zapakowane w specjalny, zabezpieczający karton, w niżej przytoczonym stanie:

kompletny rower ze zdemontowanymi elementami wykazanymi poniżej (a., b., c., d.):
a. przednie koło
b. siodło (w oryginalnym opakowaniu producenta)
c. kierownica
d. pedały (w oryginalnym opakowaniu producenta)

2.15. W sytuacji zakupu przez Klienta kompletnego roweru w stanie, o którym mowa w pkt 2.14. niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązany jest do jego montażu we własnym zakresie według, dołączonej do przesyłki, Instrukcji Obsługi roweru EMKY. Zalecane jest powierzenie wykonania montażu lub sprawdzenie jego poprawności przez specjalistyczny serwis rowerowy. Za wszelkie szkody spowodowane wadliwym montażem roweru odpowiedzialność ponosi Klient.

2.16. Kompletne rowery oferowane w Sklepie www.emky.pl nie są dostosowane do użytkowania w ruchu drogowym. W sytuacji chęci użytkowania roweru w ruchu drogowym należy dostosować go do lokalnych regulacji prawnych.

3.0 / USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. W Sklepie www.emky.pl udostępnione są następujące Usługi Elektroniczne:
a. Formularz Zamówienia
b. Usługa Konta
c. Newsletter

3.2. Formularz Zamówienia – rozpoczęcie korzystania przez Klienta z dostępnej na stronie internetowej Sklepu Usługi Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w witrynie Sklepu.

3.2.1. Złożenie Zamówienia przez Klienta następuje po spełnieniu razem dwóch kolejnych czynności:
a. czynność pierwsza: wypełnienie Formularza Zamówienia,
b. czynność druga: po wypełnieniu Formularza Zamówienia wybór (poprzez kliknięcie) na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3.2.2. Do momentu wykonania czynności wskazanych w pkt. 3.2.1. istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

3.2.3. Korzystając z Formularza Zamówienia dostępnego w witrynie Sklepu www.emky.pl niezbędne jest podanie przez Klienta

3.2.3.1 danych Klienta tj.:
a. imię i nazwisko
b. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
c. adres poczty elektronicznej
d. numer telefonu kontaktowego

3.2.3.2. danych dotyczących Umowy Sprzedaży tj:
a. nazwa Produktu/-ów
b. miejsce i sposób dostawy Produktu/-ów
c. sposób płatności
d. ilość Produktu/-ów

3.2.3.3. dla Klientów niebędących konsumentami również:
a. nazwa firmy
b. numer NIP

3.2.4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia ulega zakończeniu:
a. w momencie złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem,

b. w momencie zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę przed złożeniem Zamówienia.

3.2.5. Usługa Elektroniczna Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy oraz świadczona jest nieodpłatnie.

3.3. Konto – rozpoczęcie korzystania z dostępnej na stronie internetowej Sklepu Usługi Konta uwarunkowane jest wykonaniem przez Usługobiorcę razem dwóch kolejnych czynności:
a. czynność pierwsza: podanie swojego adresu e-mail, wybranej nazwy użytkownika oraz hasła

b. czynność druga: wybór (poprzez kliknięcie) pola „Zarejestruj się”

3.3.1. Skorzystanie z pełnej funkcjonalności Usługi Konta w witrynie Sklepu uwarunkowane jest podaniem:

3.3.1.1. danych Usługobiorcy tj.:
a. imię i nazwisko
b. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
c. adres poczty elektronicznej,
d. numer telefonu kontaktowego
e. hasło

3.3.1.2. przez Usługobiorców niebędących konsumentami również takich danych jak:
a. nazwa firmy
b. numer NIP

3.3.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony oraz jest nieodpłatna. Korzystając z Usługi Konta, dostępnej w witrynie Sklepu www.emky.pl, w każdej chwili i bez podania przyczyny Usługobiorca ma możliwość rezygnacji (usunięcia Konta). W przypadku decyzji o rezygnacji przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej Konta, wskazane jest wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład w formie:
a. pisemnej na adres: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03- 079 Warszawa
b. elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej: office@emky.pl

3.4. Newsletter – rozpoczęcie korzystania z dostępnej na stronie internetowej Sklepu www.emky.pl Usługi Newslettera możliwe jest poprzez udzielenie przez Usługobiorcę zgody (zaznaczenie odpowiedniego checkboxa) w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje subskrybentem.

3.4.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony oraz jest nieodpłatna. Korzystając z Usługi Newsletter dostępnej w witrynie Sklepu www.emky.pl, w każdej chwili i bez podania przyczyny Usługobiorca ma możliwość rezygnacji (wypisania z Newslettera). W przypadku decyzji o rezygnacji przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej Newsletter, wskazane jest wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład w formie:
a. pisemnej na adres: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03- 079 Warszawa
b. elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej: office@emky.pl

3.5. Niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących wymagań technicznych:
a. korzystanie z laptopa, komputera, lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
b. dostęp do konta poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
d. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript oraz zapisu plików typu cookies
e. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
f. wyłączenie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, tym samym na poprawne wyświetlanie oraz pełną funkcjonalność Sklepu www.emky.pl

3.6. Usługobiorca w czasie korzystania ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do:
a. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, ogólnymi zasadami netykiety, kodeksem dobrych praktyk oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym m.in. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych prawem, takich jak: treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie praw autorskich, własności intelektualnej oraz dóbr osobistych Usługodawcy oraz osób trzecich.
c. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
d. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.7. Usługodawca zapewnia środki organizacyjne oraz techniczne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych niesie za sobą typowe zagrożenia dotyczące przekazywania danych poprzez Internet, na przykład ich utrata, rozpowszechnienie lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

3.8. Procedura postępowania reklamacyjnego

3.8.1. W przypadku chęci złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sklepu www.emky.pl (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, wskazanej w pkt 7 niniejszego Regulaminu) reklamację należy przesłać na przykład:
a. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@emky.pl
b. w formie pisemnej na adres: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa

3.8.2. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji składanej przez Usługobiorcę poniższych informacji, co znacznie usprawni rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę:
a. żądania Usługobiorcy;
b. rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości oraz informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
c. danych kontaktowych składającego reklamację

3.8.3. Zastosowanie się do wymogów wykazanych w pkt 3.8.2. niniejszego Regulaminu ma jedynie formę zalecenia i nie wpływa na rozpatrzenie reklamacji.

3.8.4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4.0 / WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Umowa Sprzedaży towaru umieszczonego w witrynie Sklepu www.emky.pl może być zawarta między Sprzedawcą a Klientem po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie zgodnie z pkt 3.2. niniejszego Regulaminu.

4.2. Wszystkie ceny uwidocznione na stronach Sklepu www.emky.pl wyrażone są, zgodnie z wyborem Klienta, w złotych polskich lub euro, i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

4.3. Cena Produktu, będącego przedmiotem Zamówienia, zawierająca podatki oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) a także pozostałe koszty, a w przypadku niemożności ustalenia ich wysokości – informacja o obowiązku ich uiszczenia, są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.4. Dowodem zakupu każdego zrealizowanego zamówienia w Sklepie jest dokument w postaci faktury VAT.

4.5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

4.5.1. Umowa Sprzedaży towaru umieszczonego w witrynie Sklepu Internetowego może być zawarta między Sprzedawcą a Klientem po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 3.2. niniejszego Regulaminu.

4.5.2. Otrzymanie oraz przyjęcie do realizacji złożonego Zamówienia zostaje niezwłocznie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, stosownej wiadomości e-mail. Wiadomość e-mail, potwierdzająca otrzymanie oraz przyjęcie do realizacji złożonego Zamówienia, zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.5.3. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.5.2. niniejszego Regulaminu określa moment zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.6. Potwierdzenie, zabezpieczenie, utrwalenie, oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży dokonywane jest przez:
a. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.5.2. Regulaminu
b. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego
c. dodatkowo zabezpieczenie oraz utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5.0 / SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1. Płatności przyjmowane są w złotych polskich lub euro.

5.1.1. Waluta zapłaty musi być jednoznaczna z walutą wybraną przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia w Sklepie www.emky.pl.

5.1.2. Wartość zamówienia, w wybranej przez Klienta walucie, zawierająca podatki oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) a także pozostałe koszty, a w przypadku niemożności ustalenia ich wysokości – informacja o obowiązku ich uiszczenia, są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu www.emky.pl w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności wynikające z Umowy Sprzedaży:
a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w euro (EUR):
a. Numer konta: 21 1050 1025 1000 0097 1044 7096
       IBAN: PL 21 1050 1025 1000 0097 1044 7096

       Swift / BIC: INGBPLPW
b. Bank: ING Bank Slaski SA
c. W tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia, którego dotyczy płatność.

5.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w złotych polskich (PLN):
a. Numer konta: 30 1050 1025 1000 0092 2950 5996
       IBAN: PL 30 1050 1025 1000 0092 2950 5996
       Swift / BIC: INGBPLPW
b. Bank: ING Bank Slaski SA
c. W tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia, którego dotyczy płatność.

5.3. Termin płatności:

5.3.1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.0 / KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY

6.1. Dostawa Produktu realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej wskazanych na stronach Sklepu Internetowego w czasie składania zamówienia.

6.2. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

6.2.1. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej United Parcel Service (UPS).

6.3. Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta, ponosi Klient, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży oraz na stronach Sklepu www.emky.pl w zakładce „DOSTAWA”.

6.4. W sytuacji, w której Klient odpowiedzialny będzie za nieodebranie, a tym samym za niedostarczenie przesyłki, realizowanej zgodnie z Umową Sprzedaży zawartą między Sprzedawcą a Klientem, Sprzedawca może domagać się zwrotu kosztu przesyłki zwrotnej, stanowiącego szkodę Sprzedawcy, spowodowaną nienależytym wykonaniem przez Klienta zobowiązań wynikających z zawartej Umowy Sprzedaży.

6.4.1. W sytuacji, w której Klient zażąda ponownego przesłania Towaru, ponosi zarówno koszt przesyłki zwrotnej zgodnie z pkt. 6.4. niniejszego Regulaminu, jak i koszt ponownego dostarczenia Towaru.

6.5. Termin dostawy Produktu do Klienta

6.5.1. Z uwagi na ręczny charakter powstawania produktów dostępnych w Sklepie www.emky.pl oraz rodzaj użytych do ich produkcji materiałów maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi:
a. kompletny rower – 42 dni kalendarzowe
b. akcesoria EMKY – 14 dni kalendarzowych
c. pozostałe Produkty – informacja podana w opisie Produktu na witrynie Sklepu

6.5.2. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, zamawianych w ramach jednego zamówienia, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 42 dni kalendarzowych.

6.5.3. W wyjątkowych przypadkach, gdy rozpoczęcie produkcji zamówionego Produktu nie jest możliwe natychmiast po otrzymaniu zamówienia złożonego przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czym zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, w której to wiadomości wskaże zamawiającemu możliwości:
– akceptacji wydłużenia czasu realizacji zamówienia,
– zmiany zamówienia,
– wycofaniu zamówienia.
Wobec zaistniałej sytuacji Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o dokonanym przez siebie wyborze jednej z powyższych możliwości finalizacji zamówienia, w terminie pięciu dni roboczych od daty otrzymania wiadomości e-mail informującej Klienta o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. Po tym czasie w przypadku braku ustosunkowania się przez Klienta do informacji o wydłużonym czasie realizacji zamówienia, Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia dwóch prób skontaktowania się z Klientem poprzez wysłanie dwóch wiadomości e-mail. Brak ustosunkowania się Klienta do wiadomości e-mail informującej Klienta o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia w powyższym terminie i bezskuteczność obydwu prób kontaktu ze strony Sprzedawcy, skutkuje brakiem możliwości zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta, co oznacza wyrażenie na nie zgody.

6.5.4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.5.5. Sklep www.emky.pl nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za opóźnienie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, powstałe z przyczyny leżącej poza racjonalną kontrolą Sprzedawcy, wywołanej na przykład przez akt natury (siła wyższa), strajk, niewłaściwe bądź niepunktualne dostawy do Sklepu www.emky.pl przez innych dostawców lub inne zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia zakłócenia, spowodowane bez winy Sprzedawcy, którego skutkom nie można zapobiec. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu niezwłocznie po ustaniu siły wyższej.

7.0 / REKLAMACJA PRODUKTU

7.1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady Produktu Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w pkt. 7.2 niniejszego Regulaminu. Dodatkowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta znajdują się w zakładce „Reklamacja” na stronie Sklepu.

7.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie stwierdzenia, że sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa:
a. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.)
b. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827)

7.3. Reklamacja składana przez Klienta może zostać przesłana:
a. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@emky.pl;
b. w formie pisemnej na adres: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa,

7.4. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji składanej przez Konsumenta:
a. rodzaju uszkodzeń/zakresu wady wraz z popisem sytuacji, w której uszkodzenie wystąpiło/opisem stwierdzonych nieprawidłowości Produktu względem Produktu pozbawionego wad; opis taki winien być jak najbardziej dokładny;
b. daty wystąpienia wady;
c. żądania w związku z reklamacją z tytułu rękojmi: wymiany Produktu na nowy; naprawy Produktu; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
d. danych Konsumenta zgłaszającego reklamację: imię i nazwisko; adres e-mail; numer zamówienia; informacji, którego Produktu dotyczy reklamacja, w przypadku gdy zamówienie obejmuje więcej niż jedną pozycję Produktów;
e. kserokopię dowodu zakupu
f. dokumentację zdjęciową uszkodzenia/wady
g. w przypadku chęci skorzystania przez Konsumenta zgłaszającego z uprawnień gwarancyjnych, do reklamacji załączona powinna zostać Karta Gwarancyjna (o ile została ona dołączona do Produktu).

7.5. Zastosowanie się do wymogów wykazanych w pkt. 7.4 niniejszego Regulaminu ma jedynie formę zalecenia i nie wpływa na rozpatrzenie reklamacji, jednakże istotnie ułatwi i przyspieszy jej rozpatrzenie przez Sprzedawcę.

7.6. Wybór żądania w związku z reklamacją z tytułu rękojmi należy do Klienta. Sprzedawca mając na uwadze postanowienia kodeksu cywilnego może zaproponować inne rozwiązanie niż żądane przez Klienta, uwzględniając przy tym następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Produktu; charakter wady – istotna czy nieistotna; to, czy Produkt był wcześniej reklamowany.

7.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.8. Jeżeli będzie to konieczne do rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na jego adres: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa. Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Produkt objęty zgłoszeniem. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Produktu, sposób jego zamontowania lub rodzaj wady, dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.9. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt. 7.8 niniejszego Regulaminu, nie narusza ona prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego oraz nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.7. niniejszego Regulaminu

7.10. Reklamowany towar Klient winien przesłać w opakowaniu, które gwarantuje odpowiednią ochronę podczas transportu.

7.11. Sklep www.emky.pl nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

7.12. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.

8.0 / PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Klient będący konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych.

8.2. Rozpoczęcie okresu, w którym Konsument może odstąpić od umowy następuje:
a. w momencie objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – zastosowanie dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności
b. w momencie objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, części bądź partii – zastosowanie dla Umowy obejmującej wiele Produktów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach
c. w dniu zawarcia Umowy – zastosowanie dla pozostałych umów

8.3. Aby odstąpić od Umowy należy przesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

8.4. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wskazanego w pkt. 8.1. niniejszego Regulaminu, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

8.5. O decyzji o odstąpieniu od Umowy Klient może poinformować wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na przykład:
a. drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@emky.pl
b. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa

8.6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć:
a. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta
b. na formularzu dostępnym na stronie Sklepu www.emky.pl w zakładce „Odstąpienie od umowy”

8.6.1. Konsument może skorzystać z wzorów formularzy, o których mowa w pkt. 8.6. lit. a i lit. b niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą, a to co strony Umowy świadczyły podlega zwrotowi.

8.8. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez niego w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia dostępny w Sklepie Internetowym,
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, bezpośrednie koszty zwrotu szacowane są maksymalnie na kwotę 500zł.

8.9. Konsument odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem sytuacji, w której Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, w takiej sytuacji Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8.11.1. Zwrot Produktu, o którym mowa w pkt. 8.11 niniejszego Regulaminu, Konsument powinien kierować na adres: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa

8.11.2. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8.12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.0 / POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta, będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
a. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
b. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
c. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
d. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2. W momencie chęci skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji, Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214)
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej (800 007 707) oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
d. Klient, w ramach polubownego i pozasądowego rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą, może skierować swoje roszczenia do Europejskiej Platformy Rozstrzygania Sporów ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

10.0 / POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Regulacje i postanowienia w niniejszym punkcie 10. Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami (przedsiębiorców)

10.1.1. Przyjmuje się, iż Usługobiorca/Klient jest przedsiębiorcą (Klientem nie będącym konsumentem), jeśli podczas składania zamówienia za pomocą Sklepu www.emky.pl wystąpił o wystawienie faktury VAT i podał w tym celu dane firmy jako odbiorcy faktury VAT.

10.2. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.4. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

10.9. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

10.10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11.0 / DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

11.1. Administratorem baz danych osobowych (Administrator Danych Osobowych) Klientów, pozyskiwanych i gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

11.2. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności oraz ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z Ustawą dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych), Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO),

11.3. Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym poprzez dokonanie rejestracji w Sklepie www.emky.pl. Dane te pozyskiwane i gromadzone są  zgodnie z wolą Klienta w celu: realizacji Umowy Sprzedaży, realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, oraz w celach komunikacyjnych, marketingowych (przedstawienia oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu).

11.4. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma w każdej chwili prawo do:
a. dostępu do swoich danych
b. poprawiania swoich danych,
c. aktualizowania swoich danych,
d. żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych
e. żądania usunięcia swoich danych.

11.4.1. Żądanie w zakresie uprawnień wyszczególnionych w pkt. 11.4. niniejszego Regulaminu może zostać złożone na przykład:
a. pisemnie na adres: M-tec Mikołaj Dudanowicz ul. Henrykowska 30, 03-079 Warszawa,
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@emky.pl

11.5. Zgromadzone dane osobowe Klientów są przez Sprzedawcę przetwarzane oraz wykorzystywane tylko w celach wskazanych w pkt. 11.3. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca nie przekazuje ich, nie sprzedaje i nie udostępnia jakimkolwiek podmiotom do tego nieuprawnionym.

11.6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu www.emky.pl:
a. dostawca usług hostingowych oraz baz danych, gdzie przetrzymywane są dane
b. dostawca usług teleinformatycznych wykorzystywanych do utrzymania łącza internetowego
c. przewoźnicy, firmy kurierskie doręczające zamówienia
d. podmioty przetwarzające płatności elektroniczne
e. biuro rachunkowe
f. przy dodatkowej zgodzie – firmy umożliwiające ocenę sprzedawcy
g. dostawca usługi Google Analytics oraz Google AdWords, tj. Google LLC (poprzez wykorzystywanie plików cookies firmy Google)
h. dostawca narzędzia marketingowego Facebook Pixel, tj. Facebook Inc. (poprzez wykorzystywanie plików cookies firmy Facebook)

11.7. Podanie danych osobowych na stronie internetowej Sklepu www.emky.pl jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego, jako niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tychże umów. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu przed zawarciem danej umowy.

11.8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej informacji związanych z ofertą Sprzedawcy oraz jego działalnością handlową i wytwórczą.

11.9. Sprzedawca informuje, iż podczas korzystania z usług Sklepu Internetowego w komputerze Klienta instalowane są pliki typu cookies. Ich instalacja warunkuje prawidłowe świadczenie usług.

11.10. Szczegółowe informacje związane z zasadami przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz działaniem plików typu cookies zawarte są w Polityce prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych dostępnej na stronach Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

12.0 / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

12.1.1. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

12.2. Nawiązywanie przez Usługobiorcę/Klienta połączenia telefonicznego ze Sklepem www.emky.pl jak i korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie Zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia telefonicznego lub połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

12.3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.emky.pl pod adresem https://www.emky.pl/regulamin-sklepu/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

12.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a zawartością innych części witryny Sklepu lub odnośników obowiązują zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie

12.5. Zmiana Regulaminu:

12.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu (z wyjątkiem pkt 10. Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) z ważnych przyczyn to jest:
a. zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną
b. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
c. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną, który to sposób objęty jest niniejszym Regulaminem;

d. zmiany świadczenia bądź zakresu usług, których dotyczą zapisy Regulaminu, poprzez modyfikację, wprowadzenie nowych, lub wycofanie przez Usługodawcę/Sprzedawcę dotychczasowych usług bądź funkcjonalności objętych niniejszym Regulaminem.

12.5.2. O każdej zamierzonej zmianie Regulaminu Usługodawca/Sprzedawca powiadomi Usługobiorców/Klientów, co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronach Sklepu www.emky.pl oraz poprzez przesłanie do zarejestrowanych Klientów wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym

12.5.3. W przypadku zawarcia, na podstawie niniejszego Regulaminu, umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.5.4. W przypadku zawarcia, na podstawie niniejszego Regulaminu, umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.7. Jeżeli jesteś konsumentem, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. możesz, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, skorzystać z Platformy ODR, która stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców, dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12.8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019

pobierz regulamin w wersji pdf

Privacy Preference Center